Helsefellesskapet

Helsefellskapet skal ivareta samarbeid mellom St Olavs hospital og kommunene.

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 6 forplikter kommuner og helseforetak til å inngå samarbeidsavtaler for å bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig tilbud om helse- og omsorgstjenester.

Samarbeidsavtalen angir overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, generelle bestemmelser som gjelder uavhengig av tjenesteområder samt prosess for vedtak av retningslinjer for samarbeidsområder i Helsefellesskapet mellom St. Olavs hospital HF og kommunene i opptaksområdet.

Avtalen skal bidra til at pasienter og brukere mottar et helhetlig, forutsigbart, forsvarlig og faglig godt tilbud på riktig nivå i helse- og omsorgstjenestene i Helsefellesskapet. Avtalen skal konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom kommunene og helseforetaket.

I samarbeidet skal det etableres gode samhandlingsarenaer som sikrer at Helsefellesskapet videreutvikler og implementerer omforente samarbeidsrutiner på samhandlingsområdene.

Samarbeidsavtale mellom kommunene og St. Olavs hospital HF: Samarbeidsavtale med underliggende retningslinjer mellom St. Olavs hospital HF og kommunen - 10.12.2020 (002).pdf (helse-midt.no)

Regionale representanter i helsefellesskapet med St Olavs hospital:

Politisk Samarbeidsutvalg:
Kristin Strømskag, ordfører Frøya, Vara Margrete Svinvik, ordfører Surnadal
Link: Hjem - Politisk samarbeidsutvalg (helse-midt.no)

Administrativt samarbeidsutvalg:
Ingerd Astad, kommunedirektør Hitra, vara Mons Otnes, kommunedirektør Rindal
Link: Hjem - Administrativt samarbeidsutvalg (helse-midt.no)

Fagråd for pasientsamarbeid:
Kristin Wangen, kommunalsjef helse og mestring Orkland kommune, vara Eli Mette Witsø, enhetsleder helse og mestring Heim kommune
Link: Hjem - Fagråd pasientsamarbeid (helse-midt.no)

Fagråd for legesamarbeid:
Jimmy Wikell, kommuneoverlege Orkland kommune, vara Cecilie Hatlenes, kommuneoverlege Heim kommune
Link: Hjem - Fagråd for legesamarbeid (helse-midt.no)

Fagråd for forebygging, tidlig innsats, helsefremming, læring og mestring:
Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege Frøya kommune, vara Asbjørn Strømmen, kommunalsjef helse og mestring Skaun kommune
Link: Hjem - Fagråd for forebygging, helsefremming, læring og mestring (helse-midt.no)

Fagråd for helseberedskap og akuttmedisinsk kjede:
Cecilie Hatlenes, kommuneoverlege, Heim kommune, vara Helge Hatlevold, kommuneoverlege Skaun kommune
Link: Hjem - Fagråd for Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede (helse-midt.no)

Fagråd for digital samhandling:
Grete Nyborg, spesialkonsulent helse og mestring Orkland kommune
Link: Hjem - Fagråd digital samhandling sørlige Trøndelag (helse-midt.no)


Kontakt utviklingsveileder helse for mer info.