Bru over Orkla Foto: Torill Kyllo

Samferdsel

Målsettingen med all satsing innen samferdsel og infrastruktur må være at vi skal redusere regionens sårbarhet og øke attraktiviteten som bo- og arbeidsregion.

Gjennom de siste årene har vi opplevd at ulike samferdselsutfordringer har vært berørt som de største utfordringene innenfor alle de andre strategiområdene.

Veispørsmålene har vært langt fremme og det er uttrykt bekymring knyttet til kapasitet i forbindelse med videre vekst i laksetransporten, ny kampflybase på Ørlandet, vindkraftutbygging, omlegging av ny E-39 gjennom Orkanger, transport fra industriproduksjon langs Fv.65 og Fv.700 og økt pendling mellom kommunene.

I tillegg ser vi en stor økning i regionens varehandel som også stiller store krav til gode samferdselsløsninger. Trafikksikkerhet, redusert reisetid og Co2-fotavtrykk er viktige stikkord i denne sammenheng. Regionen må også ta en klar posisjon knyttet til en utvikling som fører til økt bruk av sjøveien, både for person- og godstransport. I denne sammenheng må tilbudet med hurtigbåt styrkes, og fergeløsning mellom Hitra og Aure må realiseres.

Videre satsning av regionhavnen på Orkanger er en viktig del av logistikkløsningen i Midt Norge, men også videre utbygging av andre havner som Hitra kysthavn, og gods og containerhavn i Furuvika i Skaun vil bidra til å gjøre sjøtransport mer hensiktsmessig i regionen.

Tilstedeværelse av god digitale infrastruktur er en premissgiver for mye av den økonomiske aktiviteten i det moderne samfunnet. Stadig flere offentlige og private tjenester blir digitalisert og god bredbåndsdekning er en forutsetning for at regionens befolkning skal ha et likt og fullverdig tilbud som mulig av en rekke sentrale tjenester. Regionen har fortsatt alt for mange «hvite flekker» langs fylkesveiene og i enkelte områder ellers, hvor dekningsgraden er fraværende og som skaper stor frustrasjon for brukere og som også utgjør er en sikkerhetsrisiko for de reisende.

Pandemien relatert til Covid 19 har ellers synliggjort at vi blir mer digitalisert, og hjemmekontor og såkalte fjernarbeidsplasser er blitt mer enn fantasier. Det er blitt realiteter, noe som også vil øke muligheten for tilflytting, herunder også av eiere av fritidsboliger som erfarer fordelene med mer permanent opphold i vår region. Men det forutsetter selvsagt at den digitale infrastrukturen er på plass.