Barn i sandkasse Foto: Skaun kommune

Samarbeid og språk - Rekomsamarbeid med Nord universitet

Barnehager i kommunene Frøya og Orkland samarbeider med Nord universitet om arbeidsplassbasert kompetanseutvikling.

Formålet med samarbeidet er å bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet.

Temaet for samarbeidet er språk. I samarbeidet med Nord universitet søker man å utvikle språkkompetansen hos de ansatte gjennom fokusområdene utelek og digitale verktøy.

I samarbeidet er en viktig bestanddel lederstøtte for å styrke lederes evne til å drive kompetanseutviklingsprosesser på egen arbeidsplass.