Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis er en av tilskuddsordningene for ansatte innen oppvekstsektoren i Norge. Denne sikter seg inn mot alle som jobber i laget rundt barnet.

I Trøndelag sørvest har vi en egen arbeidsgruppe som leder arbeidet med å berede grunnen for denne tilskuddsordninga. Arbeidsgruppa består av kommuneledere oppvekst, repr fra barnehager og skoler, tillitsvalgte, PP-lederne, repr fra våre samarbeidende UH-er innen Dekom og Rekom, Statped og utviklingsveileder. Vi har månedlige møter gjennom 2022, der den foreløpige målsettinga med arbeidet i gruppa er:
- Etablere arbeidsgruppa.
- Skape en felles forståelse for hva Kompetanseløftet er.
- Øke den spesialpedagogiske kompetansen i det allmennpedagogiske.
- Et enda tettere samarbeid mellom PP-tjenestene i regionen, blant annet gjennom deling.
- Berede grunnen for inkluderingsanalysen (enten i pulje 2 eller 3).
- Klare å skape sammenhengen mellom de ulike ordningene og synliggjøre disse.