Vurdering og LK20 - et Dekom fellestiltak i Trøndelag

Et fellestiltak innen Dekom betyr at alle kommunene i fylket får tilbud om å være med i den samme satsingen etter enighet i samarbeidsforum Dekom.
Valg av dette fellestiltaket bla med bakgrunn i Stortingsmelding 21, Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Vurdering og LK20 er et etterutdanningstilbud ledet av NTNU Skrivesenteret og Matematikksenteret, samt Fremmedspråksenteret fra Høgskolen i Østfold.
Målgruppa er lærere på grunnskolens ungdomstrinn.

Målet med tiltaket er at lærere skal utvikle en god forståelse av vurdering i det nye læreplanverket LK20, og de skal kunne gjennomføre en vurdering som er i tråd med intensjonene i forskrift og læreplan. Skolene skal utvikle felles forståelse av vurdering i læreplanene og implementering av dem. Skoleeierne skal støtte skolene i dette arbeidet.

Første samling er felles for alle, mens resten av samlingene er delt for fagene norsk, engelsk og matematikk. Pulje 1 varer fra våren 2022 til høsten 2023 og består av i alt 5 fysiske eller digitale samlinger. Etter dette vil deltagerne få tilbud om en årlig samling.

I Trøndelag sørvest deltar ungdomsskolelærere fra Rindal, Hitra og Frøya i pulje 1 av tiltaket.

Les mer om tiltaket på Matematikksenteret sine sider.