God undervisnings- og vurderingspraksis etter LK20 - et Dekom fellestiltak i Trøndelag

Et fellestiltak innen Dekom betyr at alle kommunene i fylket får tilbud om å være med i den samme satsingen etter enighet i samarbeidsforum Dekom.
Valg av dette fellestiltaket bla med bakgrunn i Stortingsmelding 21, Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Vurdering og LK20 er et etterutdanningstilbud ledet av NTNU Skrivesenteret og Matematikksenteret, samt Fremmedspråksenteret fra Høgskolen i Østfold.
Målgruppa er lærere på grunnskolens ungdomstrinn.

Målet med tiltaket er at lærere skal utvikle en god forståelse av vurdering i det nye læreplanverket LK20, og de skal kunne gjennomføre en vurdering som er i tråd med intensjonene i forskrift og læreplan. Skolene skal utvikle felles forståelse av vurdering i læreplanene og implementering av dem. Skoleeierne skal støtte skolene i dette arbeidet.

I Trøndelag sørvest deltok ungdomsskolelærere fra Rindal, Hitra og Frøya i pulje 1 av tiltaket, som varte fra våren 2022 til høsten 2023. Etter dette vil deltagerne få tilbud om en årlig samling.

Første samling var felles for alle, mens resten av samlingene er delt for fagene norsk, engelsk og matematikk.

Les mer om tiltaket på Matematikksenteret sine sider.