Tidlig innsats - et fellestiltak Dekom Trøndelag

Tidlig innsats er et et fellestiltak i Dekomordningen i Trøndelag. NTNU er samarbeidspartner.

Tidlig innsats Børsa 170920, foto: Robert Øyum-Jakobsen

Fra arbeid med konkreter i matematikk under samling i Børsa 170920. Foto: Robert Øyum-Jakobsen

Et fellestiltak innen Dekom betyr at alle kommunene i fylket får tilbud om å være med i den samme satsingen etter enighet i samarbeidsforum Dekom.
Valg av dette fellestiltaket bla med bakgrunn i Stortingsmelding 21, Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Tidlig innsats er et etterutdanningstilbud ledet av NTNU Skrivesenteret og Matematikksenteret. Målgruppa er ansatte på grunnskolens småtrinn, ansatte i PPT og ledere for disse. Tidlig innsats består av fagsamlinger, mellomarbeid og erfaringsdeling og har halvårlige samlinger over en treårsperiode med oppstart høsten 2020.

Etter gjennomført etterutdanning skal lærerne:

  • Ha forståelse for hva som kjennetegner meningsfylt begynneropplæring i skriving og regning
  • Ha forståelse for grunnleggende prinsipper for å legge til rette for alle elevers læring, slik at alle elever får mulighet til å lære å lese, skrive og regne
  • Kunne legge til rette for tilpasset opplæring, motivasjon og mestring
  • Kunne utvikle god begynneropplæring i samsvar med LK20


I Trøndelag sørvest deltar rundt 60 ansatte i skoler og PPT i dette tiltaket.

Les mer om Dekomtiltak på Skrivesenterets nettsider.