Begynneropplæringstiltaket - et Dekom fellestiltak i Trøndelag

Begynneropplæringstiltaket et et fellestiltak i Dekomordningen i Trøndelag. NTNU er samarbeidspartner.

Tidlig innsats Børsa 170920, foto: Robert Øyum-Jakobsen

Fra arbeid med konkreter i matematikk under samling i Børsa 170920. Foto: Robert Øyum-Jakobsen

Et fellestiltak innen Dekom betyr at alle kommunene i fylket får tilbud om å være med i den samme satsingen etter enighet i samarbeidsforum Dekom.
Valg av dette fellestiltaket bla med bakgrunn i Stortingsmelding 21, Lærelyst - tidlig innsats og kvalitet i skolen.

Begynneropplæringstiltaket er et etterutdanningstilbud ledet av NTNU Skrivesenteret og Matematikksenteret. Målgruppa er ansatte på grunnskolens småtrinn, ansatte i PPT og ledere for disse. Tidlig innsats består av fagsamlinger, mellomarbeid og erfaringsdeling. I periode 2 som varer fra høsten 2023 til våren 2025 er det 6 samlinger, fordelt på en om høsten og to om våren.

Målet med tiltaket er at lærerne og skolene skal utvikle en god begynneropplæring som er i samsvar med læreplanen (LK20), og som gir alle elevene muligheter til å lære å lese, skrive og regne. Det innebærer at lærere, skoleledere og ansatte i PPT sammen legger til rette for tilpasset opplæring hvor alle elevene gjennom en utforskende tilnærming til læring får oppleve mening, mestring og motivasjon i skolehverdagen.

I Trøndelag sørvest deltar Evjen skole i periode 2.

Les mer om Begynneropplæringstiltaket på Matematikksenterets nettsider.