Det gjelder å spille hverandre gode

Publisert: 27.02.22

Kompetansenettverk innen kreft og palliasjon i Trøndelag sørvest, Lakseregion.

Liv Ågot Hågensen har vært regional kreftkoordinator i Trøndelag sørvest-lakseregion siden 2012. Pr. dato utgjør stillingen 20 %.

Det er etablert et kompetansenettverk innen kreft og palliasjon i regionen bestående av 32 medlemmer. Nettverket er sammensatt av kreftsykepleiere, sykepleiere med videreutdanning i palliasjon og hjelpepleiere med videreutdanning i kreft. Vi tilstreber å ha nettverksmedlemmer fra hjemmebasert omsorg og institusjon fra hele regionen. I tillegg er kreftsykepleiere fra St. Olavs hospital, avd. Orkdal med i nettverket.

Samhandlingen på kreftområdet både innad i kommunene, mellom kommunene, og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, har styrket seg og blitt mer strukturert etter regionens satsning på kreftkoordinator og kompetansenettverket. Dette har avgjørende betydning for at pasienter og pårørende skal oppleve et helhetlige og sammenhengende pasientforløp. Det gjelder «å spille hverandre gode».

Det har vært lite utskiftinger av nettverksmedlemmer siden etableringen av nettverket i 2012, det er unikt på landsbasis. Mange av nettverksmedlemmene har flere tiårs erfaring som kreftsykepleiere i kommunehelsetjenesten og innehar betydelig erfaringskompetanse. Da vi kjenner hverandre godt har vi erfart at det er det lett å be om råd og bistand på tvers av kommunegrenser og inn mot sykehuset.

Kreftkoordinatorstillingas formål er å lede kompetansenettverket i kreft og palliasjon. Å være pådriver for fagutvikling innen fagfeltene, være ansvarlig for fagdager i nettverket og å tilby sykepleiefaglig og etisk refleksjon i gruppe er også en av oppgavene.

Å ha en pådriver for fagutvikling og nettverksbygging innen kreft og palliasjon har en verdi for alle kommunene i Trøndelag sørvest, Lakseregionen.

Liv Ågot Hågensen

Liv Ågot Hågensen er kreftkoordinator i Trøndelag Sørvest, Lakseregionen