Ny avtale knyttet til beredskap- og følgetjeneste for kommunene i regionen

Publisert: 22.03.22

En arbeidsgruppe har samarbeidet med St. Olavs Hospital om beredskaps- og følgetjeneste for kommunene i regionen

Samarbeidsavtalene mellom St. Olavs hospital (SOH) og kommuner i Sør-Trøndelag om jordmor beredskap og følgetjeneste ble sagt opp i 2018. Nye samarbeidsavtaler har blitt inngått med alle kommuner bortsett fra Orkland, Hitra, Frøya, Rindal og Heim.

Etter at Hitra og Frøya varslet at de ønsket å etablere egen følgetjeneste varslet SOH i 2021 at de ønsket å revurdere avtalen om følgetjeneste for gravide med bosted i kommunene i helsefellesskapet /Lakseregionen.

Kvalitetskrav til følgetjenesten er utarbeidet av Helsedirektoratet i IS-1877 «Et trygt fødetilbud, Kvalitetskrav til fødselsomsorgen». Ett av kravene er bl. a følgetjeneste ved mer enn 90 minutters reise fra kommunesenteret. I 2019 hadde 12 kommuner i Trøndelag mer enn to timers transport fra kommunesenteret. Etter en avgjørelse i Helsedirektoratet skal den reelle reiseavstanden hensyntas i kommuner hvor en vesentlig andel av innbyggerne har lengre reiseavstand.

Det økonomiske ansvaret for tjenesten ligger hos Helseforetaket. Kommunene og helseforetaket har plikt til å samarbeide om å finne forsvarlige løsninger på tjenesten.

I forbindelse med flytting av fødetilbudet fra Orkdal til Trondheim for ca. 10 år siden ble det inngått avtale med flere kommuner om en kompensasjonsordning i form av en følgetjeneste. Denne tjenesten ivaretar mulige transportfødsler inn mot St. Olavs hospital. Et mindre antall fødsler har vært ivaretatt av tjenesten i legevaktslokalene på Bårdshaug/SOH- Orkdal.

Det ble avholdt nytt møte 18.01.22, med deltagelse fra SOH, arbeidsgruppen i regionen, ansatte i beredskaps- og følgetjenesten for gravide, samt jordmødre fra Hitra og Frøya.

Møtet konkluderte med:

  1. SOH lager utkast til ny avtale som er lik tidligere avtale, og som omfatter alle tidligere deltakerkommuner i avtalen. Avtalens varighet settes til 2 år, med mulighet til å forlenge et halvt år av gangen. Avtalen sendes regionrådet ved sekretariatet, og løftes opp i kommunedirektørutvalget og deretter Regionrådet.
  2. Det startes arbeid med ny avtale som skal tre i kraft når avtale som nevnt i punkt 1 utløper.
  3. Hitra og Frøya omfattes av konklusjon i punkt 1. SOH arbeider i tillegg videre med Hitra og Frøya om etablering av egen beredskaps- og følgetjeneste for de to kommunene. Jordmødre fra Hitra og Frøya inviteres med på fagdager, oppdateringer og trening som arrangeres av SOH.