Paneldebatt foto thomas solum lystad

RMI – rett mental innstilling, minst like viktig som BMI

Publisert: 20.09.23

Kompetanseforum Trøndelag sørvest, lakseregionen ble avholdt for andre gang 12.september, hvor flere viktige tema sto på agendaen. Godt oppmøte og stort engasjement sørget for en fin dag i Damphuset.

- RMI – rett mental innstilling, minst like viktig som BMI! Menn i helse under kompetanseforum Trøndelag sørvest, lakseregionen på Damphuset 12.september.

Over 40 deltagere fra både private og offentlige virksomheter fikk en stor opplevelse med presentasjonen fra Frode Rønsberg og Joakim Kihl Holmberg om arbeidet til Menn i helse.

De var en av innlederne under tidenes andre kompetanseforum i regionen. Tema for samlinga var tredelt, med «utenforskap til inkludering i arbeid og utdanning», ny opplæringslov og info om studiesenter. Dette var det andre kompetanseforumet i regi IPR Trøndelag sørvest, Lakseregionen, og er en viktig møteplass for arbeid og utdanning i regionen framover.

Menn i helse trakk videre fram viktigheten av god kommunikasjon og positiv presentasjon av prosjektet som suksessfaktorer. Med fokus på å rive ned gjerder og åpne dører inn i arbeid som mann i helse. Menn i helse er av regjeringen beskrevet som det mest vellykkede tiltaket for å rekruttere flere menn til helsesektoren.

Menn i helse foto kirsti selstad

Menn i helse er av regjeringen beskrevet som det mest vellykkede tiltaket for å rekruttere flere menn til helsesektoren. Vi skal fortelle hemmelighetene, hva vi har gjort, hvorfor vi har gjort det og hvordan vi har oppnådd suksess. Det meste av det vi har gjort, er nok overførbart til andre. Det handler ofte om innstilling og tankesett v/ Joakim Kihl Holmberg og Frode Rønsberg.

Kompetanseforum foto kirsti selstad

May-Liz Flatholm fra NAV presenterte tall og hvordan NAV jobber med utenforskap 

May-Liz Flatholm fra NAV innledet dagen med å tegne et utfordringsbilde for det offentlige og private, der 1 av 4 har rekrutteringsproblemer, med fordeling 17% ikke klart å tilsette noen og 9% tilsatt med for lav eller uten kompetanse. Bedriftene i Trøndelag mangler i dag over 5400 personer. Løsningen ligger i følge Flatholm i alle som er i utenforskap, med å kunne trekke inn disse som en del av arbeidslivet i større grad en i dag. ABC for bedre mental helse trekkes her fram som et godt verktøy.

Videre presenterte Jonas Sevaldrud fra Stiftelsen HELT MED sitt arbeide. Målgruppa for arbeidet i HELT MED er mennesker med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser, lærevansker og uføretrygd.
I sin presentasjon synliggjorde Jonas Felde Sevaldrud alle de ressursene målgruppa sitter inne med som kan brukes ute i arbeidslivet. I tildeling av Jonasprisen 2024 til Stiftelsen HELT MED trekkes fram viktigheten av «…at alle mennesker har viktige ressurser og styrker, som bør komme samfunnet til gode».

Helt med 2 kirsti selstad

HELT MED er en sosial entreprenør som jobber for å inkludere personer med utviklingshemming, utviklingsforstyrrelser og/eller lærevansker.

Haakon skar foto robert øyum jakobsen

Håkon Skaar hadde sitt innlegg med temaet "Fra gamer til ressurs" - i prosjektet «Av kjærlighet støtter, dytter og slipper vi ungdommen fri.» 

«Fra gamer til ressurs» er et prosjekt som tar sikte på å adressere den økende utfordringen med unge arbeidsledige som tilhører gamer- og datamiljøet, og som befinner seg i utenforskap. Thamsklyngen, i samarbeid med Allvekst og Kunnskapstrening, har tatt initiativ til å utvikle en målrettet utdannings- og karrierevei som engasjerer denne målgruppen og hjelper dem med å trives i arbeidslivet gjennom bruk av deres lidenskap for data og teknologi. Håkon Skar fra Thamsklyngen pekte på at mange trenger støtte på tur ut i arbeidslivet: «Ungdom og utdanning er som et straffespark – du får en sjanse – og da kan keeperen være for god. Dette kan oppleves som det samme på tur ut i utdanning og arbeid for ungdom.»


Karin Leknes Røttereng fra Orkland kommune presenterte Utenforskapsprogrammet i Orkland kommune. Programmet er en paraply for seks ulike prosjekter med det felles målet «Robuste barn og unge som mestrer sine liv». Prosjektene dekker aldersspennet 0-29 år og retter seg mot alt fra barnehage via skole til arbeidsliv. Karin presenterte tall fra Orkland som viser at over 40% av ungdommene på 10.trinn får med seg alkohol hjemmefra på fest, det er bekymringsfulle tall når vi ønsker å nå målet om robuste unge og livsmestring.

Felles for alle prosjekter er å involvere, skape eierskap på tvers av enheter og fagmiljø i kommunene,
involvere sentrale aktører utenfor kommunen og å ha fokus på brukerperspektivet – brukerreisen. Et godt eksempel på involvering av ungdommen er gjennom ungdomsrådet, der de fikk opp ønske om bedre kommunikasjon i utkantene i kommunen. I samarbeid med ATB fikk kommunen til et bedre kollektivtilbud til utkantene, eller sitat Karin Røttereng: «Vi hadde ikke fått på plass det busstilbudet så raskt hadde det ikke vært for ungdomsrådet».


Karin røttereng foto robert øyum jakobsen

Karin Røttereng fra Orkland kommune presenterte kommunens utenforskapsprogram.

I en paneldebatt med Ingjerd Astad (kommunedirektør Hitra kommune), Liv Dagny Sterten (NAV Orkland), Haakon Skar (Thamsklyngen), Marit Liabø Sandvik (påtroppende ordfører Heim kommune), Morten Slupphaug (fagleder Orkdal videregående skole) og Erlend Moen (rektor Skaun ungdomsskole), ledet Ståle Vaag oss inn i gode diskusjoner med interessante eksempler på andre måter å nærme seg både læring, utdanning og arbeidslivet på.

Erlend Moen fra Skaun ungdomsskole fortalte om skolens satsing på elevaktive og praktiske arbeidsformer gjennom arbeidet med Børsabåten «Hege» og bygging av enda en båt. Tanken er å skape enda mer aktivitet blant elevene gjennom bruk og vedlikehold av båten og etter hvert starte med fiske som en del av bruken av båten. Dette i samarbeid med lokalsamfunnet og ikke minst ressurser som Museet Kystens arv.

Flere trakk fram at slike historier må fram i lyset for å synliggjøre at det går an å få det til. Det ble pekt på at handlingsrommet i skolens læreplaner er svært stort og gir rom i godt monn for slike tilnærminger til læring. Det gir genuine mestringsopplevelser å gjøre noe «ordentlig».

Ingjerd Astad rundet av debatten med et ønske om å ikke bruke begrepet utenforskap, men inkluderingsskap. I det ligger vår største mulighet, gjennom en stor uutnyttet reserve!

Paneldebatt foto thomas solum lystad

Videre fikk vi en gjennomgang om endringer i Opplæringsloven som kommer høsten 2024. Dette ble gjort av Øyvind Togstad, rektor ved Orkdal vidaregående skole. Han pekte på at det er en tydeliggjøring av elevenes rettigheter, noe som vil føre til enda større krav til tverrfaglig og tverretatlig samarbeid. En god gjennomgang med viktige frampek mot hvilke krav ny opplæringslov stiller.

Siste post på programmet hadde Thomas Solum Lystad, prosjektleder forprosjekt studiesenter i Trøndelag sørvest, Lakseregionen. Han informerte om status i prosjektet, som virkelig har fått vind i seilene i senere tid, med omtale i media og stort fokus på desentraliserte studietilbud fra politikere i valgkampen. Han ba også om tilbakemeldinger fra salen på presentasjonen og arbeidet mot studiesenter. De fire søylene i prosjektet; det offentlige, privat næringsliv, studietilbud og driftsform, ble alle diskutert i grupper, med gode innspill til arbeidet videre. Dette er et prosjekt vi har store forhåpninger til i regionen!

- Kompetanseforum er en nyvinning og dette har vært en fin seanse med framtidige muligheter for å løfte nye problemstillinger, avsluttet Ståle Vaag med i sin oppsummering.