Illustrasjon industri  foto: Torill Kyllo

Strategisk næringsplan for Trøndelag sørvest, Lakseregionen, 2021-2025 er vedtatt av kommunestyrene

Publisert: 10.02.22

Drivkraften for en felles plan er å skape resultater for hele regionen.. Nå starter jobben med å lage konkrete handlingsprogram.

Vi ønsker å skape flere arbeidsplasser, flere tjenestetilbud, rekruttere kompetent arbeidskraft til bedriftene og å få de unge til å synes regionen næringsliv er attraktivt. Det må i tillegg legges til rette for entreprenørskap og gründervirksomhet i bedriftene, i skolen og lokalsamfunnene slik at det stimuleres til kreativitet og nyskaping.

Regionrådets ønsker ha spesielt søkelys på reiseliv i denne utgaven av strategisk næringsplan. Dette vil bli fulgt opp i handlingsplaner i tett dialog med næringsaktørene og Trøndelag Reiseliv AS. Trøndersk gjestebud og de regionale og nasjonale strategiene på reiseliv vil legges til grunn for dette arbeidet. Regionens offisielle navn er Trøndelag sørvest, Lakseregionen. Laks skal være en fellesnevner for arbeidet med reiseliv og omdømme. I regionen har vi elvefiske etter laks, kilnotfiske og oppdrettsnæring i flere kommuner.

Trøndelag sørvest har hatt flere store samferdselsprosjekter som er ferdigstilt og under planlegging. Et godt samarbeid med IPR Nordmøre og regionale og nasjonale myndigheter er viktig på dette området. Regionen arbeider sammen om samferdselsprosjekter knytte til vei og sjø. Godstransport og persontrafikk er prioritert. Videre har regionen flere attraktive havner og flyplass på Ørland.

Lokalt er det mange ulike drivere som regionen selv i ulik grad kan påvirke; utdanning/ kompetanseheving, infrastruktur og fremkommelighet, kommunalt tjenestetilbud/service, tilgang på næringstomter og lokaler, innovasjon og endringskultur, sentrumsutvikling og arealdisponering, bransjenettverk og næringsklynger mv.

Internasjonalisering, digitalisering og det grønne skiftet, er forhold som påvirker regionens næringsliv og offentlig forvaltning. Planen bygger også på FNs bærekraftsmål som et grunnlag for all utvikling. Vi har også tro på at næringsutvikling må ha en tett kobling til kommuneplanens samfunnsdel og arealplan.

Revideringen av planen er utført av Orkladal Næringsforening med Interkommunalt politisk råd for Trøndelag sørvest som oppdragsgiver.

Hele planen kan du lese her