Styrking av bemanning på regionens lensmannskontor

Publisert: 16.01.23

Regionrådet Trøndelag sørvest er fornøyde med at bemanningen på flere av regionens lensmannskontor styrkes

Regionrådet har gjennom flere år og ved flere anledninger uttrykt bekymring for ressursmangel på regionens lensmannskontor, og pekt på konsekvenser av dette. Regionrådet har uttalt at en sentralisering av politiressurser er uheldig med tanke økt synlighet og forebygging av kriminalitet i distriktene.

Regionrådet har i tidligere møter og uttalelser utrykt en bekymring for konsekvenser av tidligere strukturendringer slik som:

  • Sentralisering av bemanningen i og rundt Trondheim fører nødvendigvis til mindre synlighet av uniformert politi i distriktskommunene, og dermed en svekkelse av et virksomme kriminalitetsforebyggende tiltak. Det kan også bli en unødig ekstrabelastning for ofre for kriminalitet når etterforskningskapasiteten reduseres av ressurshensyn.
  • Utrykningstid ved ulykker og hendelser øker, og det kan ta lengre tid å bringe alvorlige hendelser under kontroll og under politiets ledelse. Dette fører til økt belastning og av og til farlige situasjoner for de kommunale nødetatene innen brann og redning, samt helse.
  • Tilstedeværende politi har vesentlig betydning for den trygghet som kommunenes innbyggere bør har krav på.

Regionrådet anmodet Trøndelag politidistrikt om å opprettholde og videreutvikle lensmannskontorene slik at innbyggerne føler seg trygge, også i hverdagen. Det forutsetter et lokalt kompetent og synlig politi med de nødvendige ressurser til å forebygge kriminalitet og håndheve lov og rett.

Regionrådet synes det er positivt at bemanningen på Hitra, Frøya, Heim og i Orkland nå økes, sier Kristin F. Strømskag, leder i regionrådet og ordfører på Frøya.