Uttalelse om flyfaglinje til Fosen videregående skole

Publisert: 07.03.22

Interkommunalt politisk råd for Trøndelag sørvest - lakseregion støtter arbeidet med å få opprettet en flyfaglinje ved Fosen videregående skole. Uttalelsen er signert av 10 ordførere.

I juni 2012 vedtok Stortinget å bygge kampflybasen på Ørland. Bred politisk oppslutning vedtok at ressursene skulle sentreres mot etableringen av Ørland som Luftforsvarets tyngdepunkt. Både Møre og Romsdal, Trøndelag og alle omkringliggende kommuner (inkludert Stjørdal og Trondheim) stod bak et felles opprop om etableringen i Ørland.

Det bør ikke være noen tvil om hvorfor flyfag linjen kommer til Trøndelag. Grunnen er å utdanne personell til fastlands Norges største enkeltinvestering F-35 ved Ørland flystasjon. Det er store utfordringer i Luftforsvaret for å få nok faglært personell til vedlikehold av luftmateriell.

Ved å etablere en flyfaglinje på Fosen videregående skole vil vi ta et ansvar for utdanning av flyteknikere. God lokal rekruttering av personell med riktig kompetanse er en forutsetning for styrke Forsvaret. IKPR Trøndelag sørvest - lakseregion er en viktig del av et slikt rekrutteringsgrunnlag. Vi vet at lokal rekruttering gir best effekt. Lokalisering av en flyfaglinjene påvirker hvem som søker og lærlingers hjemsted påvirker valg av både skole og tjenestested.

Opprettelsen av en flyfaglinje ved Fosen vgs er et svært naturlig og nødvendig ledd i arbeidet med å sikre lokal rekruttering av kjernekompetanse til regionen og Ørland flystasjon. IKPR Trøndelag sørvest – lakseregion tar mål av seg å være en aktiv bidragsyter til det.

Frostaerklæringen er bygd opp av AP, SP, SV og KRF og de er enige om å videreføre nærskoleprinsippet og kjempe imot overstyring av skolene i Trøndelag. Fra ett samfunnsperspektiv taler dette for at det er tverrpolitisk enighet for å legge flyfaglinjen til Fosen videregående skole. Fordi man har tatt ulempene med hovedflyplassen, og fordi dette er en type teknologisk utdanning som har positiv cross-over ift en region med et stort og aktivt innslag av et næringsliv som vil ha et økende behov for teknologisk kompetanse.

IKPR Trøndelag sørvest – lakseregion mener Fosen vgs er det riktige alternativ for lokalisering av en flyfaglinje. En slik plassering vil gi og har størst sannsynlighet for å sikre stabil tilgang på lærlinger og fremtidige ansatte hos kampflybasen. Dette vil bidra til å styrke Forsvarets operative evne og kampkraft og slik bygge naturlig opp under fastlands Norges største investering noensinne.